REGULAMIN

  

Regulamin udziału w spotkaniach biznesowych

„Śniadanie z Madame”

 

§ 1

Informacje ogólne

 1. Organizatorem wydarzenia jest Vigo Studio, ul. Szałwiowa 3, 63-004 Gowarzewo, NIP: 879-21-71-93, będący wydawcą magazynu Madame, zwany dalej Organizatorem

 

 1. Regulamin dotyczy udziału w cyklicznie organizowanych przez Organizatora spotkaniach „Śniadanie z Madame”, zwanych dalej Wydarzeniem

 

§ 2

Warunki uczestnictwa oraz zasady zgłoszenia

 

 

 1. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest dokonanie rezerwacji miejsca, poprzez wysłanie zgłoszenia na adres: magda@magazynmadame.pl oraz dokonanie opłaty wskazanej przez Organizatora na wskazany numer konta

 

 1. Pierwszeństwo udziału w wydarzeniu mają osoby, które dokonały opłaty

 

 1. Ilość miejsc na wydarzeniu jest ograniczona

 

 1. Organizator ma prawo nie dopuścić Uczestnika do udziału w wydarzeniu w przypadku, gdy nie dokonał on rejestracji udziału lub nie uiścił opłaty za udział w terminie określonym przez Organizatora

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wydarzenia z przyczyn od niego niezależnych. W takim przypadku rezygnacja z Uczestnictwa w wydarzeniu odbywa się za zwrotem w całości wpłaconej wcześniej opłaty za uczestnictwo. Jednocześnie Organizator nie pokrywa kosztów dodatkowych poniesionych przez Uczestnika w związku z wydarzeniem

 

§ 3

Zasady rezygnacji z udziału

 

 1. Warunkiem zwrotu kosztów za udział w spotkaniu w przypadku rezygnacji z udziału jest wysłanie takiej informacji na adres mailowy: magda@magazynmadame.pl najpóźniej 2 dni przed wydarzeniem

 

 1. W przypadku, gdy Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji później niż 2 dni przed rozpoczęciem wydarzenia Organizator ma prawo zatrzymać całą otrzymaną wpłatę.

 

§ 4

Dane osobowe Uczestników

 1. Uczestnik biorąc udział w wydarzeniu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wizerunku w celach marketingowych przez Magazyn Madame i partnerów poszczególnych wydarzeń, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych

 

§ 5

Postanowienia końcowe

 1. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia Uczestnictwa w wydarzeniu i obowiązują wszystkich jej Uczestników

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa polskiego

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas wydarzenia.

 

 1. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z wydarzeniem, jak również w miejscach zakwaterowania 
 1. Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika wydarzenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego regulaminu

 

 1. W przypadku, gdy wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn zależnych od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe

 

 1. W przypadku, gdy wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z Uczestnictwem w wydarzeniu jak i kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez Uczestników wydarzenia

W najnowszym numerze


 

Piszą dla nas

Ewa Jurkowska-Brzozka

Ewa Jurkowska-Brzozka

Jacek Górecki

Jacek Górecki

Marek Rożalski

Marek Rożalski

Jan Mela

Jan Mela

Wojtek Kalarus

Wojtek Kalarus

Agata Lorenczewska

Agata Lorenczewska

Martyna Tarnawska

Martyna Tarnawska

Kinga Marszał-Norsworthy

Kinga Marszał-Norsworthy